غیر فعال کردن بارگزاری اولیه
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور
  • تنها نهاد مالی حامی تولیدات جامعه ی عشایری کشور

اطلاعیه (مهلت فراخوان افزایش سرمایه مرحله 30)

اطلاعیه (مهلت فراخوان افزایش سرمایه مرحله 30)

*پیرو تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/07 به هیئت مدیره شرکت در خصوص افزایش سرمایه ی صندوق، مهلت فراخوان افزایش سرمایه مرحله ی 30 در دویست و نود و هفتمین جلسه هیئت مدیره تا تاریخ 1402/08/30 تعیین گردید.