اخبار و تازه ها

شورای مدیران شرکت مادر تخصصی، نمایندگان دولت در صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی استانها و مدیران عامل صندوقهای استانی

شورای مدیران شرکت مادر تخصصی، نمایندگان دولت در صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی استانها و مدیران عامل صندوقهای مذکور با محوریت توسعه فعالیت های صندوق ها در تاریخ 23 آبان برگزار گردید.

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری

جلسه معارفه برزو منصوری بیدکانی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری و تودیع مرتضی ذوی الانواری مدیرعامل سابق این صندوق در تاریخ 15 آبان 1401 در محل سالن جلسات شهید سلیمانی سازمان امور عشایر ایران برگزار گردید.  

جلسه تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصص

جلسه معارفه حسین مهدی دوست به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تودیع جانعلی بهزادنسب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سایق شرکت مادر تخصصی در 23 مهر 1401 در محل شرکت برگزار گردید.