اخبار و تازه ها

خروج اسامی صندوق های حمایت از کشاورزی از فهرست شرکت های قابل واگذاری

رئیس سازمان خصوصی طی نامه ای خطاب به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی اعلام کرد که این شرکت و صندوق های حمایت از بخش کشاورزی از فهرست شرکت های مشمول واگذاری سال 1402 خارج شد و اصلاحیه آن جهت اخذ موافقت مقام معظم رهبری طی نامه ای به دفتر ایشان ارسال گردید.

شورای مدیران شرکت مادر تخصصی، نمایندگان دولت در صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی استانها و مدیران عامل صندوقهای استانی

شورای مدیران شرکت مادر تخصصی، نمایندگان دولت در صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی استانها و مدیران عامل صندوقهای مذکور با محوریت توسعه فعالیت های صندوق ها در تاریخ 23 آبان برگزار گردید.